VAR tenestene (vatn, avløp, renovasjon, slam og feiing)

Gamle og dårlege eternittleidningar har gitt driftsutfordringar i mange år, og har skapt brot på leidningane gir problem for innbyggarane. Eternittleidningar er i følgje Folkehelseinstituttet også uheldig for drikkevatnet. Arbeidet med utskifting gjekk i ikkje så fort som ønskjeleg, mellom anna grunna arkeologiske funn på Giske. Konklusjonen er at dette leidningsnettet straks må skiftast ut. For å få fortgang i dette arbeidet må rammeavtalar med private entreprenørar på plass.

Overvassproblematikk med aukande skadar krev også ein større innsats og eininga vil utarbeide ein plan for dette, som eigen plan eller som del av ny hovudplan for vatn og avløp.