Teknisk

Drift

Drift
Alle tal i heile 1 000 Regnskap Per.b(end) Budsjett Regnskap
9 TEKNISK 2017 2017 2017 2016
Ansvar
5000 BYGGESAK (Sjølvkost) 492 - - 458
5100 EIGEDOMSAVDELING 34 227 32 646 33 604 37 723
5300 BRANNVERN 4 311 4 264 4 225 4 547
5310 FEIING OG TILSYN (Sjølvkost) 25 - - -
5400 KOMMUNALT KARTVERK 1 443 495 - 1 987
5410 OPPMÅLINGSFORRETNING (Sjølvkost) - -475 - -
5500 REGULERING 2 159 1 949 1 949 1 811
5510 PLAN 112 - - -
5520 GRUNNKJØP 39 - - -
6000 OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER -308 -1 600 -1 600 -1 309
6100 VEGANLEGG 7 726 7 173 7 107 7 580
6200 VASSFORSYNING (VAR) - - - -
6300 AVLØP OG RENSING (VAR) - - - -
6350 SLAMTØMMING (VAR) - - - -
6400 RENOVASJON (VAR) - - - 6
9 TEKNISK 50 226 44 452 45 285 52 804
Eininga omfattar ansvarsområda som vist i rekneskapsoversikta ovanfor.

Investering

Investering
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
TEKNISK 2017 2017 2017 2016
Utgifter 38 455 89 951 58 340 60 355
Inntekter -9 465 -3 000 -3 000 -8 827
Sum investering TEKNISK 28 990 86 951 55 340 51 529
Teknisk er den eininga som har ansvar for dei fleste investeringane i kommunen, der infrastruktur som veg, vatn, avløp, rensing, og bygg. Det var store utfordringar med å gjennomføre vedtekne prosjekt. Dette vart rapportert undervegs men er ikkje løyst godt nok.

Økonomi

Rekneskapen viser eit meirforbruk på kr 5.774.034 (2016 5.996.358). Budsjettramma vart redusert frå kr 46,8 mill. til kr 44,5 mill. i alt kr 2,3 mill. Trass meirforbruket er resultatet likevel forbetra med om lag kr 2,3 mill. eller nærare kr 4,0 mill. om en reknar med med løns- og prisauke, men avvik i høve mål er vesentleg. Som det går fram av oversikta ovanfor hadde eigedomsavdelinga eit meirforbruk på om lag kr 1,6 mill. som kjem av ein kombinasjon av inntektssvikt og noko urealistisk låg budsjettering av t.d. straumutgifter. Byggesak med eit underskot på kr 492.000 skal vere sjølvkost men utan opparbeidd fond blir det ført på memoriakonto som kan balanserast over 2-3 år. Også vegformål har eit meirforbruk på om lag kr 650.000 fordelt med kr 350.000 på brøyting strøing, og kr 220.000 i auka driftsutgifter til kommunale gatelys. Arbeid med kyrkjegardar og klipping av idrettsbaner må vurderast med gjennomgang av reelle kostnader, alternative driftsformer og om det skal halde fram som før. Kyrkjegardsarbeidet vart vurdert å vere underfinansiert.


Hovudmål

Kvalitetsplanar skal utviklast for alle kommunale tenester

Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid skal leggjast til grunn for tilbod til brukarar med samansette behov.

Gjennomføring av omstillingsprogrammet «Tenesteutvikling gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi» held fram.

Nettbaserte løysingar for intern kommunikasjon og informasjon skal vidareutviklast

I arbeidet med utvikling av Giske-samfunnet skal det leggast vekst på tiltak og aktivitetar som bidreg til utvikling av eit heilskapleg syn på organisasjon og samfunn

Innbyggjarmedverkand mellom val skal ha høg fokus frå kommunen si side over det som følgjer av lov og forskrift. Arbeidet med å utvikle godt samspel med innbyggarane held fram i planperioden

Måloppnåing

Teknisk har ikkje ein samla kvalitetsplan med prioriterte strategiar og mål men t.d. hovudplan for vatn og avløp med prioriteringar i ein handlingsplan. Planen må reviderast og arbeidet blir starta i 2018.

Omstillingsprogrammet prioriterte tre prosjekt, to LEAN-prosjekt og eit med fokus på leiing. Dei eine LEAN prosjektet hadde utgangspunkt i vurdering av organisering, arbeidsmiljø og arbeidsflyt på uteseksjonen med mål om meir effektiv drift. Det andre tek føre seg prosesstyring på plan og utbygging med fokus på framdrift og kvalitetssikring. Det tredje OU prosjektet har bakgrunn i omstrukturering og meir effektiv, samordna leiing av eininga. Arbeidsflyten må endrast for å sikre god framdrift og resultatoppnåing. Prosjekta er i startfasen og går vidare i 2018. Vidare vart det det etablert ei intern digitaliseringsgruppe, kjøpt inn ny programvare for kart og FDV og planlagt utprøving av robotar (reinhald og plenklipping) frå 2018. Det vart laga ein milepelsplan der ein er ajour med arbeidet så langt og vil ta i bruk ny, nettbasert kartløysing tilrettelagt for intern saksbehandling, profesjonelle brukarar og innbyggarar. Løysinga skal kom på plass i veke 12 og blir open 2. mai 2018. Målet for omstillings og digitaliseringsprogrammet er døgnopen teknisk etat.

Investeringsbudsjettet viser kritiske utfordringar når det gjeld gjennomføringsevne. Det blir prioritert å endre prosess og arbeidsflyt på dette området for å rette opp kritikkverdige forhold og rapportering av uforutsette problem. Det vert særleg vist til to prioriterte prosjekt som vegane på Giske og Godøya.

Det vart handsama 79 politiske saker (97 i 2016 og 63 i 2015), og meldt 199 delegerte saker (224 i 2016).

I 2017 vart det fatta 298 vedtak fordelt slik:
§20-3 (Søknadspliktig, ansvarleg føretak) Ett trinnssak 92 saker (6 avslag)
§20-3 (Søknadspliktig, ansvarleg føretak) Rammeløyve 15 saker
Igangsatte 5 saker
Endring 15 saker
Dispensasjon politisk 2 saker (ei avslag)
Dispensasjon delingssak 37 saker (9 avslag)
U/ansvarsrett 22 saker (3 avslag)
Bruksløyver 40 saker
Ferdigløyver 59 saker
Bruksendring 1 sak
Diverse 10 saker

Avtalen med kyrkjeleg fellesråd må revurderast med omsyn til innhald og omfang.

Personale

Tal på tilsette er 82 (88), med 26 brannmenn i deltidsstillingar. Det var skifte av einingsleiar med nesten 4 månadar vakanse frå mai til ut i august.

Sjukefråveret samla var 5,6% (6,3%) og var med det betre enn i 2016 og nærma seg målet om maksimalt 5%. Det vart arbeidd aktivt med å styrke arbeidsmiljøet i eininga, med særleg fokus på uteseksjonen og eigedomsavdelinga. Dette arbeidet må halde fram vidare med kontinuerleg HMS arbeid.