Politisk styring og kontrollorgan

Politisk styring og kontrollorgan omhandlar fylgjande tenesteområde:

Politisk styring og kontrollorgan omhandlar fylgjande tenesteområde:
Kommunestyre og formannskap Kommunerevisjon og kontrollutval
Diverse utval / styrer og råd Stortings- og kommuneval
Eldreråd Komité for oppvekst og helse
Økonomisk stønad til politiske parti Komité for kultur, miljø og tekniske saker
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
POLITISK STYRING 2017 2017 2017 2016
Teneste
1000 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 2 131 1 997 1 997 2 081
1005 POLITISKE KOMITEAR 344 268 268 270
1010 DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD 370 444 444 363
1020 ELDRERÅD 20 45 45 64
1050 ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI 101 45 45 2
1060 KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL 906 904 904 891
1070 STORTINGS- OG KOMMUNEVAL 180 216 216 114
4 052 3 919 3 919 3 784

Driftsrekneskap for Politisk styring og kontrollorgan viser eit meirforbruk på kr 133 000 i høve korrigert driftsbudsjett. Meirforbruket kjem dels av at støtte til politiske parti vart utbetalt og bokført både for 2016 og 2017 .Resten kjem frå meir utbetalt møtegodtgjersle enn budsjettert.