Pleie og omsorg

Drift

Drift
Alle tal i heile 1 000 Regnskap Per.b(end) Budsjett Regnskap
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 2017 2017 2017 2016
Teneste
2340 AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA 243 -564 -597 -1 110
2343 KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) 355 424 389 367
2344 KAFEDRIFT 2 - - -
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 5 828 6 161 6 032 5 693
2531 INSTITUSJONSKJØKKEN 331 250 248 266
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 49 735 49 479 47 744 48 427
2541 BUFELLESSKAP PSYKIATRI VALDERØY 6 407 4 901 4 716 3 939
2542 NATTENESTE HEIMEBASERT OMSORG 4 971 5 303 5 208 6 246
2543 AVLASTNING 353 941 935 56
2544 BRUKERSTYRT PERSONLEG ASSISTENT 2 760 4 830 4 830 1 822
2545 RESET BUFELLESSKAP - DRIFT 6 79 79 8
2546 GISKE OMSORGSSENTER 21 562 17 951 17 560 19 757
2547 VIGRA OMSORGSSENTER NORDSTOVA 3 630 3 300 3 232 3 350
2548 BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA 16 256 16 423 15 884 17 080
2549 KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI -69 -362 -365 36
2550 MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER 14 - - -
2610 INSTITUSJONSLOKALER 14 - - -
2620 OMSORGSBUSTADER - - - 5
2650 OMSORGSBUSTADAR 23 24 24 24
Sum gruppeansvar: 7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 112 422 109 140 105 921 105 966

Investering

Investering
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 2017 2017 2017 2016
Utgifter 375 - - -
Inntekter -83 - - -
Sum Investering PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 292 - - -

Tenestene i ramme 7 vert gitt av Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt og Valderøy omsorgsdistrikt.


Økonomi

Ramme 7 har eit samla meirforbruk på kr 3,2 millionar. Meirforbruket ligg til Valderøy omsorgsdistrikt. Årsak til meirforbruket er blant anna ny ressurskrevjande brukar med bemanning 2:1, kostnadskrevjande drift ved rehabiliteringsavdelinga Storhornet, overbelegg og høgt sjukefråvær.

Hovudmål

Tenesteutvikling:

Tenestene har lagt til grunn Helse- og omsorgsplan 2016-2020 i utviklingsarbeidet. Bustadsosial handlingsplan 2017- 2020 vart utarbeidd og vedteken i 2017. Brukarutval for helse- og omsorgstenester vart etablert og sett i gong juni 2017. Kvardagsrehabilitering har stort fokus i tenestene. Det er lagt ned arbeid for å rulle ut kvardagsrehabiliteringsmodellen i dei heimbaserte tenestene. Velferdsteknologiske verkty er rulla ut som effektiviserer og forenklar kvardagen og betrer tilbodet til brukaren. Dei tilsette er både motiverte og engasjerte og ser effekt av å jobbe på andre måtar. Høgare kompetanse i personalgruppa gir betre tenester og ein kan yte meir med mindre personell.

Digitalisering og velferdsteknologi:

Tenestene har stort fokus på digitalisering og bruk av ny teknologi og deltek i omstillingsprogrammet. Giske kommune har 80 % prosjektleiar innan velferdsteknologi og eigen velferdsteknikar. Ressursane gjer at vi klarer å halde fokus og framdrift på området. Tenestene har blant anna tatt i bruk GPS, elektriske dørlåsar, digitale tryggleiksalarmar, digitale kamera og smarte dører. E-læringskurs vert nytta i stor grad i tenestene

Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid:

Tenestene har stort fokus på tverrfagleg samarbeid og nytte ressursane fleksibelt på tvers. Nedbemanninga i nattenesta i 2017 viste at ein kan nytte ressursane meir fleksibelt og utføre andre oppgåver.

Personale

Mål om nærvær på 95% er ikkje nådd. VGG hadde eit samla sjukefråvær på 7,5%. VAOMS hadde eit samla sjukefråvær på 10,7%. Eininga skal delta i IA-arbeidet NED med sjukefråværet i 2018. Satsinga er eit samarbeid mellom NAV, KS og Giske kommune.

Einingane har stort fokus på godt arbeidsmiljø, god og tett oppfølging av dei tilsette, tilrettelegging, rettleiing, etiske refleksjonsgrupper og utvikling av fag og kompetanse.