Vaksenopplæring

Vaksenopplæringa hadde eit budsjett på kr 659.00 medan rekneskapen viser kr 1.352.000 (2016: kr 2.033.000) eit meirforbruk på kr 693.000. Trass overskriding er rekneskapsresultatet forbetra med kr 681.000 frå 2016. Tilbodet blir drive av Folkeuniversitetet og er lagt til tidlegare Valderøy barneskule. I løpet av året måtte det organiserast fleire grupper og takast i bruk fleire rom på grunn av auka elevtal og behov for nivådeling. Det i alt 41 elevar om våren og 37 hausten 2017. Norskopplæring og samfunnskunnskap er nær sjølvfinansierande medan grunnskuleopplæringa er kommunen sitt ansvar og kostnad, eit tilbod vi har kjøpt av Ålesund og Hareid kommune. 7 elevar som allereie var i gang med opplæringa i Ålesund gjekk vidare der medan 3 nye elevar starta opp på Hareid, der tilbodet er langt rimelegare per elev.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar og flyktningar

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar og flyktningar
Deltakarar våren 2017 Flyktningar Innvandrarar
Kvinner 10 15
Menn 15 1
Deltakarar hausten 2017 Flyktningar Innvandrarar
Kvinner 7 10
Menn 19 1
Resultat på prøver

Måloppnåing

Måloppnåing
Prøver med bestått Flyktningar Innvandrarar
resultat i 2017 18 10
Leseprøve 18 10
Lytteprøve 16 10
Munnleg 17 10
Skriving 14 8
Tre elevar Strauk på prøva i samfunnskunskap, tre i norsk