Skuleskyss

Tenesta skuleskyss hadde ei ramme på kr 1.675.000 men brukte kr 70.000 over budsjettet. Skuleskyss gjeld transport tll og frå skule, medan transport i skuletida (t.d. symjeopplæring) blir ført på teneste 2120 grunnskule. Grunnen til meirforbruket er fleire elevar og/eller at takstauken er større enn budsjettert. Alle skulane unntatt Giske skule har skuleskyss, Valderøy barneskule berre for nokre få elevar i 1. klasse som der skyssgrensa er 2 km mot 4 km for eldre elevar.