Barnehage og styrka tilbod (førskuletilbod)

Det er to kommunale og seks private barnehagar i kommunen. I 2017 var til saman 124 barn (årssnitt) i dei kommunale barnehagane, medan dei private hadde til saman 448 barn. Daggry barnehage tok i bruk nytt bygg ved Valderøy barneskule og auka kapasiteten med ei avdeling, om lag 20 barn. Tryggheim utvida med 3 plassar ved ei mindre ombygging. Dei fleste barn i barnehagen hadde full plass. Det er framleis vanskeleg å få tilsett nok pedagogar med godkjent utdanning, særleg nokre av dei private barnehagane og hovudregelen i kortvarige vikariat. Auka pedagognorm i 2018 gir fagleg styrking og vil auka driftskostnadene.

I 2017 vart det arbeidd aktivt med digitale verkty og arbeidsmåtar i barnehagane, og det førte mellom anna til at uteområde og natur vart brukt meir til leik og utforsking. Bruk av bilde og video av fuglar, plantar og livet i havet har blitt tilgjengeleg for observasjon og læring (t.d. kamera i teine og klekkemaskin). I tillegg til digitalisering er/var kommunen realfagskommune med mange gode opplæringstilbod, toppa med to konferanser: Digital oppvekst der god bruk av teknologi vart vist fram og utprøvd (workshop). Realfagskonferansen med Andreas Wahl som trekk plaster var til stor inspirasjon. Barna er nysgjerrige og undrande i arbeid med teknologi og natur. Nettverk og samlingar på tvers av einingar var særs positivt, særleg spesialpedagogisk nettverk. Arbeid med sosial kompetanse, mot mobbing (venskap, plan) der kartlegging og relasjonsarbeid har gitt fin læring.

Det var god kompetanseheving med ovanfor nemnde konferansar og workshoper på ettermiddag organisert av pedagogisk konsulent for barnehage. Desse tiltaka omfatta både kommunale og private barnehagar. Dei private barnehagane deltok på dei månadlege styrarmøta, ein nyttig arena for erfaringsutveksling og fagleg oppfølging. Innføring av ny rammeplan vart starta opp i 2017, og i samarbeid med Sula kommune fekk kommunen midlar (kr 1,3 mill. utbetalt og administrert av Sula kommune) til eit prosjekt om implementering av ny rammeplan med firmaet "Ringer i vann" som fagleg ansvarleg. Kvalitet i barnehagetilbodet er sentralt i prosjektet saman med det som er nytt i rammeplanen.

Foreldreundersøkinga viste at foreldra var godt nøgde med barnehagetilbodet (presentert i eiga sak).

Kommunale barnehagar

Vigra barnehage hadde 61 barn i vårsemesteret og 60 i haustsemesteret, med 16,5 årsverk (2016: 17,66) på våren og 15,2 (16,5) hausten. Korttidsnærver 98,3% og langtidsnærver 88,5). Foreldreundersøkinga gav ein skore på 4,4 (topp 5,0) noko barnehage var godt tilfreds med.

Giske oppvekstsenter, barnehage hadde 64 barn (2016: 66), og hadde nærver oppgitt samla for oppvekstsenteret til 92,2%.