Oppvekst

Drift

Drift
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
OPPVEKST 2017 2017 2017 2016
Teneste
2110 FØRSKOLE 74 772 74 025 73 710 71 919
2111 STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN 6 743 7 206 - -
2120 GRUNNSKOLE 98 769 96 832 95 656 97 855
2121 PEDAGOGISK RETTLEIINGSTENESTE 693 684 670 365
2130 VAKSENOPPLÆRING 1 352 659 659 2 033
2150 SKOLEFRITIDSTILBOD 1 278 1 091 955 1 750
2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 9 - - -
2220 SKOLELOKALER -31 -15 -15 45
2230 SKOLESKYSS 1 745 1 675 1 675 1 808
Sum OPPVEKST 185 331 182 158 173 310 175 776

Investering

Investering
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
OPPVEKST 2017 2017 2017 2016
Utgifter 680 600 600 636
Inntekter -136 - - -1 200
Sum OPPVEKST 544 600 600 -564
Gjeld innkjøp av IKT utstyr til skulane.

Økonomi

Barnehagetilbodet gjekk i tilnærma balanse med eit mindreforbruk på styrka tilbod førskulebarn på ca. kr 463.000 og eit meirforbruk på førskule (barnehage) på kr 747.000. Grunnskulen hadde meirforbruk på kr 1,9 mill, Vaksenopplæringa avslutta med eit negativt avvik kr 693.000 og SFO med kr 619.000. Med andre mindre avvik er avviket på kr 3.173 mill.

Grunnskulen med ei ramme på kr 96.832.000 fekk eit overforbruk på kr 1.937.000, dvs. med eit rekneskapsresultat på kr 98.769.000. Ser ein på rekneskapsresultatet i 2016 som var kr 97.855.000 var det likevel ei forbetring når ein tek omsyn til løns- og prisvekst på 3% (tilsv. samla kr 100.790.000); elevtalet auka og det kom til fleire ressurskrevjande elevar som også gav SFO tilsvarande auke. I nokre tilfelle var strakstiltak nødvendig. Nasjonale løyvingar gav Giske kommune kr 2,3 millionar ekstra men dette vart ein del av innstramminga for grunnskulen. Utan desse midlane ville effekten av budsjettramma blitt svært vanskeleg.

Hovudmål

  • Kvalitetsplanar skal utviklast for alle kommunale tenester
  • Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid skal leggjast til grunn for tilbod til brukarar med samansette behov.
  • Gjennomføring av omstillingsprogrammet «Tenesteutvikling gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi» held fram.
  • Nettbaserte løysingar for intern kommunikasjon og informasjon skal vidareutviklast
  • I arbeidet med utvikling av Giske-samfunnet skal det leggast vekst på tiltak og aktivitetar som bidreg til utvikling av eit heilskapleg syn på organisasjon og samfunn
  • Innbyggjarmedverkand mellom val skal ha høg fokus frå kommunen si side over det som følgjer av lov og forskrift. Arbeidet med å utvikle godt samspel med innbyggarane held fram i planperioden

Måloppnåing

Oppvekst har hatt kvalitetsplanar og kvalitetssystem med jamnleg rapportering på måloppnåing. Planen var under rullering i 2017 der livsmestring, digitalisering, ansvar for eiga læring (autonome elevar) og djupnelæring vart kjernepunkt. Planen skal vedtakast i 2018. Verksemdsplanane baserte seg på denne og kommunen sine overordna mål. Omstilling og digitalisering hadde topp prioritert med oppfølging frå kommunenivå, kommunalsjef og pedagogiske konsulentar. Digital dialog med foreldre vart innføring for nokre år sidan, og gjeld alle skular og foreldre. Nye digitale løysingar vart vedteke innført for tettare elevoppfølging, samarbeid med føresette og andre faginstansar i kommunen.

Oppvekst har arbeidd med fleire store prosjekt som er initiert på nasjonalt nivå så som realfagskommunen (både barnehagar og skular), ungdomstrinn i utvikling og innføring av ny rammeplan der kommunen har eit prosjekt saman med Sula kommune. Desse prosjekta går vidare med eksterne midlar i 2018 (overført på fond). Digitalisering heldt fram som satsingsområde frå 2016 då skulane fekk 1:1 nettbrett (alle elevar sitt nettbrett) etter omfattande opplæring av alle tilsette. Dette arbeidet vart prioritert vidare og følgt opp i avdelingar og klasserom og toppa med dei store konferansene om digitalisering og realfag/naturfag jf. rapport frå pedagogisk rettleiingsteneste. For alle prosjekta gjeld det at ein berre er i starten og det nok er "strekk i laget" slik at ein internt i kommunen og i skulane/barnehagane har mykje å lære av kvarandre. Koding og utprøving av ny teknologi og utstyr held fram. Det vart sett i gang arbeid med å etablerer skaparverkstadar eller innovasjons-labar. VR-briller vart prøvd ut og pedagogisk praksis skal utviklast for å gi nye læringserfaringar. Måla til framtidsbarnehagen og framtidsskulen må prioriterast slik at opplæringstilboda kan svare til utfordringane og arbeidsmåtane som er i samfunn og arbeidsliv.

Personale

Nyrekruttering viser seg som ei komande utfordring saman med kompetanseheving av generelt, men med digitale utfordringar og livsmestring som sentrale.

I grunnskulen gjer auka kompetansekrav (30/60 studiepoeng i faga matematikk, norsk og engelsk) at ei rekkje lærarar må ta vidareutdanning. I 2017 var 12 lærarar ute i vidareutdanning med permisjon for å ta meir utdanning i matematikk, norsk og engelsk (+ Pedsem). Dette er krevjande for skulane då det fører til auka vikarbruk. Sunnmøre Regionråd Oppvekst (SRO) har over år fått til regionale tilbod lagt til Ålesund for vidareutdanning av leiarar (rektor- og styrarutdanning) og lærarar noko som sparer utgifter og reduserer tidsbruk for deltakane. Valderøy ungdomsskule melde seg som praksisskule for Høgskulen i Volda noko som også kan gi kompetanseløft og vere til gjensidig nytte. Vigra og Godøy skule vurderer også å bli praksisskule. Som realfagskommune vart 24 lærarar ein funksjon som ressurslærarar med ansvar for realfagsprosjektet ved eigen skule. Dette gav dei eit fagleg påfyll for å følgje opp arbeid ved eigen skule, eller barnehage.

I barnehagen blir det frå hausten 2018 auka pedagognorm som gir fleire barnehagelærarar der ein må nytte høve til få fleire med vidareutdanning t.d. spesialundervisning. Frå fylket får barnehageområdet tilført midlar til kompetanseheving kvart år der også dei private barnehagane deltek. Tilsvarande vil fylkesmannen frå 2018 også kome med friske midlar til grunnskulen der det er ei føring om interkommunalt samarbeid (SRO), og samarbeid med høgskule og universitet. Prioriterte område frå 2017 som digitalisering, relasjonskompetanse, språk og realfag blir vidareførte.

Sjukefråværet samla for oppekst (barnehagar og skular) var på 7.8% (1,5% korttid- og 6,3% langtidsfråver), fordelt på einingar (parentes 2016): Vigra 11,2 (5,9%), Valderøy barneskule 6,7 ( 5,3%) ,Giske oppvekstsenter 7,8% (7,3%), Godøy3,8% (3,3%) og Valderøy ungdomsskule 9,9% (7,1%) .

Vikarbruken har vore avgrensa med omorganisering og ekstra innsats for å få forsvarlege tilbod. Høgt sjukefråver er krevjande for skulane. Ved langtidsfråver blir det nytta fast vikar. Kommunen er IA-bedrift og saman med personalavdelinga, arbeidslivssenteret Meidi3 vart det arbeidd systematisk med arbeidsmiljø og tilrettelegging.