Fellesutgifter - fellesinntekter

Fellesutgifter - fellesinntekter omhandlar fylgjande tenesteområde:

 • Diverse fellesfunksjonar
 • Felles personaltiltak / arbeidsmiljø
 • Generelle arbeidsmiljøtiltak

Drift

Drift
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 2017 2017 2017 2016
Tenester
1212 GENERELLE PERSONALPOLITISKE TILTAK 1 195 2 336 2 836 814
1215 GENERELLE ARBEIDSMILJØTILTAK 967 627 127 1 071
1240 DIVERSE FELLESFUNKSJONAR 8 944 7 732 7 732 8 511
1700 ÅRETS PREMIEAVVIK KLP -2 918 -11 756 -11 756 -3 923
1701 ÅRETS PREMIEAVVIK SPK 336 1 069 1 069 -790
1710 AMORTISERT PREMIEAVVIK KLP 4 488 4 083 4 083 3 949
1711 AMORTISERT PREMIEAVVIK SPK 137 24 24 24
1720 PENSJON 126 -2 -2 131
1730 PREMIEFOND -4 749 230 230 -5 106
1800 DIVERSE FELLESUTGIFTER 15 996 6 773 45
2110 FØRSKOLE 164 165 165 -
2120 GRUNNSKOLE 152 262 262 -
2343 KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) 87 96 96 -
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 582 662 662 -
2546 GISKE OMSORGSSENTER 53 - - -
2548 BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA 28 - - -
Sum FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 9 606 6 524 12 300 4 726

Rammeområde 3. Fellesutgifter – fellesinntekter viser eit meirforbruk i netto driftsutgifter på kr 3 082 000 . På dette rammeområdet er premieavvik budsjettert som ei inntekt med kr 6,6 mill kr, men vart ei utgift på 1,8 mill. kr. Avviket på kr 8,34 mill. kr er delvis oppdekt ved lavere bruk av premiefond med kr 4,7 mill. kr.

Premieavviket er differansen mellom den berekna pensjons-kostnaden som vert ført i rekneskapen og premien som faktisk er betalt. Den betalte premien vil blant anna avhenge av avkastninga pensjonstilbydaren oppnår på pensjonsmidlane og lønsveksten rekna med utgangspunkt i lønsnivået ved utgangen av året.

Det er verdt å merke seg at pensjonskostnaden vert fordelt på einingsnivå, medan premieavviket vert ført på rammeområde 3. Dette gjer at effekten av premieavviket ikkje vil verte synleg på rammenivå slik at dei får ein relativ høg pensjonskostnad.

Investering

Investering
Alle tal i heile 1 000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 2017 2017 2017 2016
Utgifter 5 118 6 528 5 250 4 137
Inntekter -425 - - -6
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 4 693 6 528 5 250 4 130

Investeringar i 2017 gjeld:

Investeringar i prosjekt 1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI

Det vart budsjettert med 4 mill kr til prosjekte 1301 omstilling gjennom bruk av IKT, digitalisering og ny teknologi, og vart i 2017 finanseiert gjennom bruk av fond med 3,2 mill kr. I tillegg vart det overført løyvingar frå 2016. Dette gjer at prosjektet har eit mindreforbruk på kr 478 000 i 2017. Mindreforbruket kjem av mindre investeringar i 2016 og vil verte overført til 2018.

Eigenkapitalinnskot KLP, dette utgjorde kr 1 325 000 og var budsjettert med kr 1 250 000. Investeringa kan ikkje lånefinansierast og er derfor finansiert gjennom overføring frå driftsrekneskapen.

På dette ansvarsområdet blir det ført inntekter og utgifter som er felles for heile kommunen sin organisasjon og som ikkje kan knytast opp mot einskilde einingar eller stab. Døme på dette er:

 • Felles IT program, maskinvare og serviceavtaler.
 • Felles datakommunikasjon
 • Telefon og telefax
 • Frankering – porto
 • Kontingent til KS
 • Felles pensjonsutgifter/inntekter - premiefond.
 • Premieavvik blir samla her frå 2011.
 • Løn til hovudtillitsvalde
 • Utgifter til bedriftshelseteneste