Sosialtenesta - NAV

Økonomi:

NAV hadde eit mindreforbruk på kr 476.000. Årsak til dette er svært mange i statlege tiltak som gir sparte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Kort periode med økonomisk sosialhjelp før overgang til dømes arbeidstrening og statleg stønad. Arbeidssøkande får statlege tiltak framfor til dømes økonomisk sosialhjelp. Bruk av Frivilligsentralen som lavterskeltilbud har hatt stor gevinst.

NAV har hatt eit tydeleg arbeidsfokus i møte med brukerane. Mange i arbeidsretta tiltak. Ungdom raskt ut i arbeidstrening. Auka kontakt med arbeidsgjevarane og registrering av arbeidsmarkedsbistand mot verksemdene. Samarbeidet omkring flyktninger, mellom anna Introduksjonsprogrammet for å gi flyktningar tidleg arbeidsfokus.

Måltal:

Arbeidssøkjarar og personar med nedsett arbeidsevne: 459

Sjukmelde: 241

Økonomisk sosialhjelp: 119 personar

Personar <24 som fekk økonomisk sosialhjelp i <3 månader: 20 personar

Gjeldsrådgjeving: 16 personar


Måloppnåing:

NAV har hatt auka innsats for å inkludere utsette grupper på arbeidsmarknaden, dette blant anna ved lavterskel aktivitetstiltak i samarbeid med fleire samarbeidsaktørar.

NAV har nådd målet om å styrke og vidareutvikle kontakt og bistand til verksemdene/arbeidsgjevarar. Fokus og resultatoppfølging gjennom heile året. God arbeidsmarkedskunnskap og gode relasjonar.

NAV har arbeidd aktivt med heilskapleg samarbeid om rusarbeidet i Giske, heilskapleg oppfølging av og tett kontakt opp mot enkeltbrukarar med fleire tenester.

Gjennomføring av auka grad av digitalisering i NAV-systemet gjer at NAV Giske har ope måndag, tysdag, torsdag og fredag, kl. 10 – 13. Brukarane skal i hovudsak vere sjølvhjelpte.

Målet er «Arbeid først», med spesiell fokus på ungdom under 30 år, langtidsledige og flyktningar/innvandrarar. Vi er på rett veg – og å utvikle kontakt og samarbeid med arbeidsgjevarane/næringslivet, er nøkkelen for å nå desse måla.

Nærvær: NAV hadde eit nærvær på 98,5 % i 2017.