Næringskontor

Tenesta har eitt årsverk. Hovudoppgåver er:

  • rådgjeving for nyetablerarar gjennom kommunen sitt «hoppid.no-kontor»,
  • utvikling av prioriterte næringsområde i hht. Strategisk næringsplan,
  • samordning av beredskapsarbeid
  • Informasjonsarbeid knytt til nettportalen og sosiale media
  • Medlem i planforum og andre kommunale arbeidsgrupper

Utførte tiltak 2017

Det vart utarbeidd 21 saker for politisk behandling, 12 delegerte saker, og gjennomført ca 110 møte for og med næringslivet.

Prosjekt og oppgåver fordelt på arbeidsområde er m.a.:

Næringsliv:, tildeling av Årets Bedrift-pris, næringsfond-søknader, prosjektgrupper. I tillegg er det lagt ned eit omfattande arbeid i høve satsing på å utvikle Gjøsund Hamn som regional/nasjonal fiskerihamn. Beredskap: revisjon av planverk, ny ROS-analyse om tunnelstenging, møte,kurs og øvingar med beredskapsleiinga og fylkesmannen si beredskapsavdeling

IT/ sos.medier: ny nettportal, infoarbeid v/ sosiale medier (Internett, , Facebook).

Giske har låg arbeidsløyse ca 2,3%. Det er viktig å utvikle lokale jobbtilbod gjennom eksisterande næringsliv og nyetableringar. Dette er miljøvenleg, ressursbesparande og skapande for lokale, sosiale nettverk. Giske har fleire år vore er ein av kommunane i M&R med høgast tal på etableringar i høve folketalet, og det vart registrert 42 nyregistrerte firma i 2016.