Diverse tenesteområde

Diverse tenesteområde omhandlar fylgjande tenesteområde:

  • Sosialtenester
  • Næring
  • skogbruk
  • Viltforvaltning
  • Beredskap

Drift

Drift
Alle tal i heile 1 000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
DIVERSE TENESTEOMRÅDE 2017 2017 2017 2016
Teneste
2111 STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN - - - -
2121 PEDAGOGISK RETTLEIINGSTENESTE - - - 28
2420 SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING 2 003 1 723 1 567 1 602
2421 FLYKTNINGKONTOR 1 - - -
2430 TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM 1 148 1 412 1 513 1 413
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK - 20 20 -
2750 INTRODUKSJONSORDNINGEN - - - 3 144
2760 KVALIFISERINGSPROGRAM 252 1 072 1 068 512
2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP 2 646 2 309 2 309 2 218
2851 NAV DRIFT - STATLEG DEL -4 -14 -14 -4
3250 NÆRINGSKONTORET 1 516 1 341 1 325 1 159
3253 JORD- OG SKOGBRUK 481 473 473 428
3610 VILTFORVALTNING 57 43 43 46
Sum DIVERSE TENESTEOMRÅDE 8 099 8 379 8 304 10 544

Investering

Investering
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
DIVERSE TENESTEOMRÅDE 2017 2017 2017 2016
Utgifter 419 532 - 311
Inntekter -6 - - -248
Sum DIVERSE TENESTEOMRÅDE 414 532 - 62