Offentleg helseteneste/legekontor

Fastlegeordninga har 7620 pasientar. 8 fastlegar, 1 turnuslege. Giske legekontor har knytt seg opp til tenesta "Min helse" noko som forenklar kommunikasjonen mellom lege og pasient. Tenesta arbeider med å auke kompetanse innan kvalitetsforbetringsarbeid og ivareta heilskap og samhandling mellom kommunane og helseføretaket for pasientar med kroniske lidingar. Giske kommune deltek i samarbeidsprosjekt om den multisjuke eldre pasient. Målet om å oppdatere smittevernplanen er ikkje nådd.