Fysio-ergo-terapiteneste

Den kommunale fysioterapitenesta hadde 225 brukarar i 2017 og ergoterapi-tenesta hadde 71 brukarar. Hjelpemiddel kjørt /henta: 2230.Tenesta er aktivt inne i arbeidet med kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi der teamet er organisert i fysio-ergo-avdelinga. Tilsett ved hjelpemiddellager er også velferdsteknikar. Tenesta har nådd målet om å tilby brukarane eit godt tilbod der tilsette har fokus på faglege retningslinjer og prosedyrer. Det er blant anna utarbeidd malar for undersøking. Tenesta har også nådd måla om ei aktiv marknadsføring av tenestene for å synleggjere kva tenesta gjer, til dømes innan digitalisering og teknologiske verkty, hjelpemiddel, opplæring til pårørande og brukar og tilrettelegging av eigen bustad. Tenesta har stort fokus på at brukarane vert meir aktive i eigne liv.