Barn, familie og helse

Drift

Drift
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
BARN, FAMILIE, HELSE 2017 2017 2017 2016
Teneste
2111 STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN 1 522 1 666 9 010 8 297
2120 GRUNNSKOLE 2 227 2 180 2 031 2 012
2130 VAKSENOPPLÆRING 759 759 611 757
2320 FØREBYGGING HELSESTASJONS- OG SKULEHELSETENESTE 5 515 5 473 5 364 4 556
2330 FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL 747 709 709 610
2340 AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA 3 583 3 536 3 489 3 748
2341 PSYKIATRISK DAGTILBOD 10 6 6 11
2410 DIAGNOSE OG BEHANDLING 8 407 8 229 8 213 8 820
2411 FYSIO-/ERGOTERAPITENESTE 2 990 2 542 2 248 2 863
2412 PSYKISK HELSEVERN 2 491 2 243 2 175 1 932
2413 FRISKLIVSSENTRAL 99 121 119 110
2420 SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING -154 2 2 15
2440 BARNEVERNTENESTE 4 079 4 367 4 415 3 853
2510 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 1 214 1 255 1 821 1 395
2520 BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAMILIEN 7 819 7 817 6 805 6 647
Sum BARN, FAMILIE, HELSE 41 308 47 018

INVESTERING

INVESTERING
Alle tal i heile 1 000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
6 BARN, FAMILIE, HELSE 2017 2017 2017 2016
Utgifter 4 - - -
Inntekter -1 - - -
Sum gruppeansvar: 6 BARN, FAMILIE, HELSE 3 - - -

Økonomi

Rekneskapet syner eit samla meirforbruk på kr 403.000 for 2017. Budsjettområda var stort sett i balanse. Mindreinntekt på kvardagsrehabilitering kr 781.000 mindre enn budsjettert. Eininga har gjort omdisponeringar gjennom året.

Måloppnåing

Eininga har hatt stor aktivitet i 2017, med fokus på overordna mål innan tidleg innsats, førebygging, tverrfagleg samarbeid, digitalisering, rekruttering, kompetanseheving og kontinuerleg utvikling av tenestene.Tenestene arbeider med tidleg innsats og fleire unge og barn får tidlegare hjelp for å hindre alvorleg problemutvikling. Psykisk helseteam for barn og unge har gitt positive resultat både individretta, familieretta og i samarbeid med andre tenester som t.d psykisk helse i skulen. Barnevernstenesta starta opp bruk av mobilt barnevern og fullelektroniske journalsystem er rulla ut i eininga.Tenestene har fokus på brukarmedverknad og dette er ein viktig del i møte med den enkelte brukar. Dette er eit kontinuerleg arbeid.

Personale

Eininga hadde eit nærvær på 93,6%. Det vert rapportert godt arbeidsmiljø, har fått verneombod på plass og det er god dialog og samarbeid med tillitsvalde.