Vurdering - oppsummering

Kommunerekneskapen for 2016 viser eit brutto driftsresultat på + kr 23 441 976 som er det kommunen hadde i 2017 til dekning av netto finansutgifter og til netto avsetningar.

Kommunerekneskapen for 2017 viser eit netto driftsresultat på kr 13 810 791 som fordeler seg slik: Netto avsetningar: (kr 3 149 671 – 13 181 792) = - kr 10 032 121 + rekneskapsmessig mindreforbruk kr 3 778 671.

Samla meirforbruk i høve til justert driftsbudsjett for alle rammeområder er – kr 18 201 623.

Eit korrigert netto driftsresultat – der premieavvik er trekt ut – viser 15,6 mill. kroner.

Finansieringsbehovet var kr 41 991 648.