Skatt og rammetilskott

Giske kommune fekk i 2017 kr 435 061 423 i skatt og rammetilskot gjennom inntektssystemet. Dette var kr 6 868 423 meir enn budsjettert. Skatteinngangen for Giske kommune har vore lavare enn budsjettert, men på grunn av høg skatteinngang på landsbasis gav dette utslag i høgre inntektsutjamning.

Øvrige generelle statstilskot

Kommunen fekk i 2017 utbetalt kr 2 207 979 i rentekompensasjon frå skulepakke, kyrkjepakke og omsorgsbustader. Dette var kr 192 021 lågare enn justert budsjett.