Finansinntekter / finansutgifter

Netto finansutgifter i 2017 vart kr 43 503 695. Det vart høgare avkastning på finansplasseringar enn budsjettert, lågare renter på lån som følgje av det lave rentenivået og utløp av ein fastrenteavtale. Samla vart netto finansutgifter vart ca 12,9 mill kr lavere enn budsjett. Til samanlikning var netto finansutgifter i 2016 på kr 50 893 872.

Alle tal i heile 1 000
Renter og avdrag på lån til investeringar 2017 2016 2015 2014 2013
Renter løpande lån 25 884 28 214 25 731 26 326 23 955
Avdrag løpande lån 31 132 29 720 29 033 28 427 24 370
Sum renter/avdrag 57 016 57 934 54 764 54 753 48 325
Alle tal i heile 1 000

Avkastning på kapital frå langsiktige kapitalplasseringar

Avkastning på kapital frå langsiktige kapitalplasseringar
Bank / forvaltar: Marknadsverdi/saldo pr. 31.12.2017 Renter / avkastning 2017
Carnegie Kapitalforvaltning aksjar, pengemarknad 6 378
KLP, bank, aksjar, pengemarknad 2 207
Sparebanken Møre bankinnskot, aksjar, obligasjonar, eigenkapitalbevis. 128 901 9 406
Storebrand eigedomsfond, bank m/aksjeavkastning -85
Sum: 128 907 11 907

I tidsrommet 2000 – 2017 har Giske kommune hatt ei gjennomsnittleg årleg avkastning på 12,9 mill. kr pr. år,dvs. 167 mill. kr over 17 år.