Disposisjonsfond drift - bundne driftsfond

Disposisjonsfond drift – bunde driftsfond (1 000 kr) 2017 2016 2015 2014 2013
Disposisjonsfond – fritt 2 948 2 558 0 11 268 14 058
Disposisjonsfond – til div. tiltak 173 173 366 655 1 627
Bunde driftsfond 15 347 12 265 11 167 8 262 10 848