Rekneskapsskjema 2B - investering

Rekneskapsskjema 2B - investering Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2017 2017 2017 2016
Sum prosjekt: 1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 478 485 1 065 000 - 2 394 256
Sum prosjekt: 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 325 347 1 250 000 1 250 000 1 234 484
Sum prosjekt: 2302 IKT-UTSTYR SKULAR 543 889 480 000 480 000 479 262
Sum prosjekt: 2324 NY BARNESKULE PÅ VALDERØY -2 976 861 - - 289 607
Sum prosjekt: 3101 FORMIDLINGSLÅN 874 251 - - 1 593 026
Sum prosjekt: 3102 OMSORGSBUSTADER PSYK. 88 162 - - -4 947 914
Sum prosjekt: 3250 The North West - kjøp aksjer 282 400 282 400 - -
Sum prosjekt: 3402 BILER TIL OMSORGSTENESTA -10 000 - - -
Sum prosjekt: 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA -3 000 000 -3 300 000 -3 300 000 -
Sum prosjekt: 4305 KUNSTGRASBANE PÅ ROTA - - - -
Sum prosjekt: 5102 SAL AV KOMMUNALE BYGG 21 905 - - -
Sum prosjekt: 5105 NÆRINGSBYGG SÆTRA - - - 6 048
Sum prosjekt: 5108 RENOVERING GISKE KOMMUNALE IDRETTSHALL - - - 69 281
Sum prosjekt: 5109 KJØP/SAL AV BUSTADER 6 835 - - -
Sum prosjekt: 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK -917 388 966 880 - 1 986 319
Sum prosjekt: 5120 FLYTTING AV SKULEBRAKKER PÅ SKJONG BARNESKULE 6 190 - - -
Sum prosjekt: 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN 25 087 - - -
Sum prosjekt: 5130 NÆRMILJØTILTAK 99 326 720 000 - -
Sum prosjekt: 5150 INVESTERING ADM.BYGG 204 420 200 000 200 000 437 098
Sum prosjekt: 5152 INVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG 388 025 500 000 500 000 658 732
Sum prosjekt: 5153 INVESTERING IDRETT- OG KULTURBYGG - - - 500 000
Sum prosjekt: 5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG 1 153 486 2 000 000 2 000 000 477 623
Sum prosjekt: 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG 713 809 750 000 750 000 573 189
Sum prosjekt: 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER - 4 994 313 - 5 687
Sum prosjekt: 5166 ALNES BESØKSSENTER -3 052 109 - - 18 289 940
Sum prosjekt: 5200 SYMJEHALL - UTGREIING 187 637 915 565 - 384 434
Sum prosjekt: 5362 DIV. REGULERINGSPLANAR - 200 000 200 000 46 500
Sum prosjekt: 5370 KARTLEGGING 40 833 225 000 225 000 188 488
Sum prosjekt: 5371 DIGITALISERING 66 829 - - -
Sum prosjekt: 5372 KART PÅ NETT - - - 22 000
Sum prosjekt: 5377 BIL FELLES TEKNISK AVDELING (var, oppmåling og byggesak) - - - 105 000
Sum prosjekt: 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR 953 928 920 000 560 000 -
Sum prosjekt: 5420 UTSTYR PARK/GRØNT - 198 766 - 301 234
Sum prosjekt: 5501 DIV. TOMTER VALDERØY - - - -63 120
Sum prosjekt: 5505 VALDERHAUGSTRAND - - - 18 782
Sum prosjekt: 5506 SENTRUMSOMRÅDE 6 775 - - -
Sum prosjekt: 5510 GROVEN 1 313 043 2 478 950 - -
Sum prosjekt: 5553 RESET - - - 10 525
Sum prosjekt: 5554 ROALD - - - -26 913
Sum prosjekt: 5555 GANGVEG/LEIDNING GJØSUND - FLYPLASSEN - - - 1 244 460
Sum prosjekt: 5605 SKULEVEGEN GISKE 547 634 3 795 300 1 200 000 179 700
Sum prosjekt: 5651 DIV. TOMTER GODØY 775 - - -7 085
Sum prosjekt: 5653 VALKVÆ 5 245 - - 35 793
Sum prosjekt: 5702 YTTERLAND NÆRINGSOMR. 6 800 - - 96 632
Sum prosjekt: 5703 SKARET NÆRINGSOMR. -428 709 - - -200 645
Sum prosjekt: 5704 GJØSUNDSÆTRA NÆRINGSOMR. - - - 79 392
Sum prosjekt: 5751 DIV. NÆRINGSOMR. VIGRA - - - -11 875
Sum prosjekt: 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. 129 584 375 000 375 000 -1 919 948
Sum prosjekt: 5755 GJØSUNDMYRANE NÆRINGSOMRÅDE - - - 10 565
Sum prosjekt: 5855 VINDSNESET NÆRINGSOMRÅDE - - - 596 500
Sum prosjekt: 5856 GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN -91 439 - - -
Sum prosjekt: 6001 ØVSTEVEG VARESENTER - SIMA - - - 775
Sum prosjekt: 6002 VEG/LEIDNINGAR KYRKJE-ELDRESENTER - - - 775
Sum prosjekt: 6003 VALDERHAUGVEGEN - - - 10 782
Sum prosjekt: 6005 GANGVEG/LEIDNINGAR SÆTRA 254 766 - - -
Sum prosjekt: 6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES 7 056 827 -3 000 000 -3 000 000 10 768 010
Sum prosjekt: 6007 LØKEVEGEN M/LEIDN.ANLEGG - - - 5 196 407
Sum prosjekt: 6009 FRIOMRÅDE YTTERLAND 1 175 - - -
Sum prosjekt: 6012 MIDTRE SKJONG - - - 775
Sum prosjekt: 6014 TRAFIKKFØREMÅL VALDERØY BARNESKULE 82 765 - - 533 318
Sum prosjekt: 6015 TEKN. ANLEGG VALDERVOLL - 2 400 000 - -
Sum prosjekt: 6016 GANGVEG VALDERØY SKULE - SKARET - - - 404 399
Sum prosjekt: 6017 YTTERLANDSNESET 101 920 4 000 000 4 000 000 75 701
Sum prosjekt: 6055 GANGVEG RØRVIKA - - - 1 295
Sum prosjekt: 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET 46 870 - - 366 955
Sum prosjekt: 6057 GANGV. VIGRA SKULE - MARG.VEGEN - - - 20 505
Sum prosjekt: 6152 PARKERING ALNES BESØKSSENTER - 2 725 000 - -
Sum prosjekt: 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA 433 272 18 200 000 18 200 000 868 428
Sum prosjekt: 6155 PARKERING DYB 114 125 - - 1 179 743
Sum prosjekt: 6201 MINDRE VEGANLEGG -127 609 350 000 350 000 686 449
Sum prosjekt: 6202 GATELYS - 150 000 150 000 100 201
Sum prosjekt: 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK 90 913 250 000 150 000 77 635
Sum prosjekt: 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR 13 682 200 000 50 000 278
Sum prosjekt: 6206 GATELYS - LEDLYS 1 266 187 900 000 - 40 000
Sum prosjekt: 6301 LEIDNING HØGDEBASSENG - - - 2 120
Sum prosjekt: 6304 REINS/UTSLEPP NORDSTRAND 3 840 1 000 000 1 000 000 26 790
Sum prosjekt: 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES 452 546 5 350 000 5 350 000 -
Sum prosjekt: 6308 Reins/Utslepp Valderhaugstrand 8 260 - - 82 855
Sum prosjekt: 6325 SLAMAVSKILLAR/UTSLEPP KRINGKASTAR 139 145 3 400 000 3 400 000 -
Sum prosjekt: 6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR 205 273 3 000 000 3 000 000 -
Sum prosjekt: 6343 LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA 3 001 174 8 089 551 5 600 000 210 449
Sum prosjekt: 6351 SLAMAVS./LEIDNINGSANLEGG GISKE VEST 104 915 - - 123 421
Sum prosjekt: 6369 AVLØP VEST FOR GODØY SKULE - - - 767 919
Sum prosjekt: 6370 SLAMAVSK./UTSLEPP ALNES 4 521 026 3 000 000 - -
Sum prosjekt: 6371 LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES 6 688 339 5 603 126 2 000 000 19 200
Sum prosjekt: 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 2 469 703 800 000 800 000 1 385 619
Sum prosjekt: 6382 PUMPESTASJONAR OPPGRADERING - - - 130 413
Sum prosjekt: 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 971 636 2 500 000 2 500 000 4 555 456
Sum prosjekt: 6501 MVA JUSTERINGSRETT - - - -
Sum prosjekt: 7130 KYRKJELEGE FØREMÅL - UTBETRING - - - 300 000
Sum alle Prosjekt 26 894 944 77 934 851 47 990 000 53 073 730
Herav kompensasjon for meirverdiavgift -2 629 675 -7 426 071 -4 200 000 -3 982 610
Sum Investeringer 29 524 619 85 360 922 52 190 000 57 056 340
Finasiering
8701 BRUK AV LÅN
Sum prosjekt: 8701 BRUK AV LÅN -25 362 541 -76 402 451 -46 740 000 -52 123 733
8801 INT. FINANSTRANS.
Sum prosjekt: 8801 INT. FINANSTRANS. -1 532 404 -1 532 400 -1 250 000 -950 000
Bruk av lån/ovf frå drift -26 894 945 -77 934 851 -47 990 000 -53 073 733
Kompensasjon for meirverdiavgift -2 629 675 -7 426 071 -4 200 000 -3 982 610
Sum finansiering -29 524 620 -85 360 922 -52 190 000 -57 056 343
Sum investering 29 524 619 85 360 922 52 190 000 57 056 340
Sum finansiering -29 524 620 -85 360 922 -52 190 000 -57 056 343
T O T A L T -1 - - -3