Rekneskapsskjema 2A - Investering

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap 2017 Reg. budsjett 2017 Oppr.budsjett 2017 Regnskap i fjor (2016)
Investeringer i anleggsmidler 43 484 285 96 078 522 62 940 000 64 534 529
Utlån og forskutteringer 4 171 622 8 000 000 8 000 000 8 145 680
Kjøp av aksjer og andeler 1 607 747 1 532 400 1 250 000 1 234 484
Avdrag på lån 2 799 324 2 200 000 2 200 000 3 128 185
Dekning av tidligere års udekket - - - -
Avsetninger 3 050 009 - - 2 769 256
Årets finansieringsbehov 55 112 987 107 810 922 74 390 000 79 812 134
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 25 362 541 84 402 451 54 740 000 52 123 733
Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 417 085 3 000 000 3 000 000 2 335 615
Tilskudd til investeringer - 3 300 000 3 300 000 -
Kompensasjon for merverdiavgift 2 629 675 7 426 071 4 200 000 3 982 610
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 12 049 661 2 200 000 2 200 000 12 026 052
Andre inntekter - - - -
Sum ekstern finansiering 43 458 961 100 328 522 67 440 000 70 468 009
Overført fra driftsregnskapet 1 532 404 1 532 400 1 250 000 950 000
Bruk av tidligere års udisponert - - - -
Bruk av avsetninger 10 121 622 5 950 000 5 700 000 8 394 125
Sum finansiering 55 112 987 107 810 922 74 390 000 79 812 134
Udekket/udisponert -0 - - -