Rekneskapsskjema 1B - Drift 2017

Rekneskapsskjema 1B - Drift Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2017 2017 2017 2016
1 POLITISK STYRING 4 052 257 3 918 954 3 918 954 3 784 388
Korrigering, er teke med i 1A -78 - - 200 000
Fordelt til drift 4 052 179 3 918 954 3 918 954 3 984 388
2 KOMMUNE LEIING - STAB 25 671 008 23 103 937 22 660 683 20 322 061
Korrigering, er teke med i 1A -27 934 - - -94 488
Fordelt til drift 25 643 074 23 103 937 22 660 683 20 227 573
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 9 605 850 6 523 848 12 300 440 4 725 516
Korrigering, er teke med i 1A 372 309 57 000 57 000 177 102
Fordelt til drift 9 978 159 6 580 848 12 357 440 4 902 618
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 8 098 841 8 378 708 8 303 816 10 544 468
Korrigering, er teke med i 1A 69 861 185 000 185 000 159 418
Fordelt til drift 8 168 702 8 563 708 8 488 816 10 703 886
5 OPPVEKST 185 330 749 182 157 506 173 309 793 175 775 976
Korrigering, er teke med i 1A 3 084 806 - - 2 507 013
Fordelt til drift 188 415 555 182 157 506 173 309 793 178 282 989
6 BARN, FAMILIE, HELSE 41 308 396 40 905 749 47 018 119 45 626 287
Korrigering, er teke med i 1A -387 599 - - 968 420
Fordelt til drift 40 920 797 40 905 749 47 018 119 46 594 707
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 112 422 307 109 140 319 105 920 831 105 965 853
Korrigering, er teke med i 1A -15 865 406 000 406 000 699 855
Fordelt til drift 112 406 442 109 546 319 106 326 831 106 665 708
8 MILJØ OG KULTUR 7 875 152 7 862 865 7 726 352 7 771 938
Korrigering, er teke med i 1A 368 926 342 000 - 62 100
Fordelt til drift 8 244 078 8 204 865 7 726 352 7 834 038
9 TEKNISK 50 226 167 44 452 133 45 285 031 52 803 650
Korrigering, er teke med i 1A -2 387 963 839 061 839 061 -2 386 633
Fordelt til drift 47 838 204 45 291 194 46 124 092 50 417 017
10 KYRKJELEGE FØREMÅL 4 983 135 4 928 220 4 928 220 5 100 264
Fordelt til drift 4 983 135 4 928 220 4 928 220 5 100 264
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS
Fordelt til drift -36 669 112 -36 423 576 -36 423 576 -34 794 229
Fordelt til drift 413 981 213 396 777 724 396 435 724 399 918 959
Budsjettskjema 1A Til fordeling drift 417 759 884 396 777 724 396 435 724 400 591 289
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -3 778 671 - - -672 330