Rekneskapsskjema 1A - Drift 2017

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 1A - drift 2017 2017 2017 2016
Skatt på inntekt og formue 211 132 105 212 533 000 212 533 000 202 891 164
Ordinært rammetilskudd 223 929 318 216 060 000 216 060 000 220 578 762
Skatt på eiendom 12 665 866 12 500 000 12 500 000 11 954 390
Andre direkte eller indirekte skatter - - - -
Andre generelle statstilskudd 23 563 501 18 148 000 17 806 000 20 459 759
Sum frie disponible inntekter 471 290 791 459 241 000 458 899 000 455 884 075
Renteinntekter og utbytte 2 472 557 2 457 000 2 457 000 1 781 383
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 11 907 000 4 400 000 4 400 000 6 280 955
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 26 745 398 32 868 526 32 868 526 29 220 924
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - -
Avdrag på lån 31 132 944 30 495 811 30 495 811 29 719 937
Netto finansinnt./utg. -43 498 786 -56 507 337 -56 507 337 -50 878 524
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 5 700 000 5 700 000 5 700 000 -
Til ubundne avsetninger 672 331 672 331 - 3 098 556
Til bundne avsetninger 5 277 057 703 206 703 206 4 410 006
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 672 331 672 331 - -
Bruk av ubundne avsetninger 282 400 282 376 - 732 967
Bruk av bundne avsetninger 2 194 940 1 697 267 1 697 267 3 311 334
Netto avsetninger -8 499 717 -4 423 563 -4 705 939 -3 464 261
Overført til investeringsregnskapet 1 532 404 1 532 376 1 250 000 950 000
Til fordeling drift 417 759 884 396 777 724 396 435 724 400 591 289
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 413 981 213 396 777 724 396 435 724 399 918 959
Regnskapsmessig mindreforbruk 3 778 671 - - 672 330