Oversikt endring arbeidskapital

Regnskap 2017 Regnskap 2016
OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler 10 522 486 31 633 695
Endring ihendehaverobl og sertifikater - -
Endring kortsiktige fordringer 6 803 438 6 451 834
Endring premieavvik -1 617 565 -26 282
Endring aksjer og andeler 2 612 306 -16 121 384
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 18 320 665 21 937 864
KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) 2 285 686 -6 192 165
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 20 606 352 15 745 699