NOTER

Hovedreferanser:

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) (FKR) §§ 5, 12 nr. 3 og 13
Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak (FKFR) § 10
Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 6 Noter og årsberetning

Dette skjemaet inneholder forslag til noteoppsett til årsregnskapet. Dette arket gir en innledning og forklaring til bruken av skjemaet, mens de øvrige arkfanene inneholder konkrete forslag til noteoppstillinger. Det er en arkfane per note. Ved å klikke på linkene nedenfor kommer du til de enkelte noteoppstillingene. Forslaget til noteoppstillinger i dette skjemaet skal dekke de krav og anbefalinger som gis i regnskapsforskriften (FKR) og KRS nr. 6. Rekkefølgen følger forslaget til rekkefølge i vedlegg 1 til KRS nr. 6.

Et standardisert forslag til noteoppstillinger, som det foreliggende, vil aldri kunne bli dekkende for alle aktuelle forhold i den enkelte kommune. De kommuner som har spesielle forhold som er av vesentlig betydning for å bedømme kommunens økonomiske aktivitet og stilling, må ta inn noter som inneholder informasjon om slike forhold.

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Dersom kommunen avviker fra foreløpige kommunale regnskapsstandarder bør dette opplyses. Videre bør det omtales hvordan kommunen har forholdt seg til høringsutkast til KRS

Redegjørelsen bør omtale eventuelle endringer i regnskapsprinsipper i regnskapsåret samt endringer i anvendelsen av regnskapsprinsipper og vurderingsregler.

Ved lånefinansiering av investeringer er/er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)

Dersom vesentlige deler av kommunens samlede virksomhet er lagt til enheter som avlegger særregnskap, herunder KF og interkommunale samarbeid, skal det opplyses om hvilke enheter dette gjelder. Det samme gjelder dersom slik virksomhet er lagt til andre rettssubjekter som samkommune, IKS, AS m.v., eller ivaretas av andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid. Et eksempel for en kommune som har flyttet ut relativt lite av virksomheten vises nedenfor.

Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, men noe virksomhet lagt til enheter som avlegger eget særregnskap eller andre rettssubjekter.

Note 1 Endring i arbeidskapital

Note 1 Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet : 31.12. 01.01. Endring
2.1 Omløpsmidler 292 407 239 274 086 574
2.3 Kortsiktig gjeld 75 433 148 77 718 835
Arbeidskapital 216 974 091 196 367 739 20 606 352
Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum
Anskaffelse av midler :
Inntekter driftsregnskap 616 500 024
Inntekter investeringsregnskap 13 121 339
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner 44 725 529
Sum anskaffelse av midler 674 346 892 674 346 892
Anvendelse av midler :
Utgifter driftsregnskap 559 185 537
Utgifter investeringsregnskap 43 484 285
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 66 470 296
Sum anvendelse av midler 669 140 118 669 140 118
Anskaffelse - anvendelse av midler 5 206 774
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 15 399 578
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap 20 606 352
Endring arbeidskapital i balansen 20 606 352
Differanse (forklares nedenfor) 0
Forklaring til differanse i arb.kapital : Beløp Sum
0
0
0
0 0
Dersom det har vært vesentlige endringer i arbeidskapitalen gjennom året, bør dette forklares nærmere.

Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor
Ytelser til ledende personer Lønn og annen godtgjørelse Godtgjørelse for andre verv Tilleggs-godtgjørelse Naturalytelser
Administrasjonssjef 930 763 0 4 392 3 622
Ordfører 895 117 0 4 392 591
Godtgjørelse til revisor
Kommunens revisor er Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 Møre og Romsdal IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 745 000. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.
Det skal opplyses om betalt eller skyldig vederlag til ledende personer i forbindelse med avslutning av vedkommendes ansettelsesforhold eller verv.

Dersom andre tjenester er vesentlige bør det opplyses om hva disse omfatter, f.eks.: En betydelig del av andre tjenester gjelder gjennomføring av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, plan for selskapskontroll og selskapskontroll som er bestilt av kontrollutvalget.

Note 3 Pensjoner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

2017 2016
Innestående på premiefond 01.01. -14 140 -164 619
Tilført premiefondet i løpet av året 4 167 964 4 704 267
Bruk av premiefondet i løpet av året 4 325 750 4 539 648
Innestående på premiefond 31.12. -171 926 -14 140

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 20x1 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 1 831 846 høyere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden KLP SPK Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 % 4,20 %
Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97%, 2,2% 2,97 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik 2017 2016
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 31 658 594 30 224 987
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 24 845 615 23 774 225
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -22 380 183 -21 215 454
Administrasjonskostnader 1 996 963 1 959 640
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 36 120 989 34 743 398
Betalt premie i året 38 460 556 38 960 800
Årets premieavvik -2 339 567 -4 217 402
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik 2017 2016
Arb.giveravg. Arb.giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 646 532 971 15 503 562 618 963 402 16 766 758
Pensjonsmidler pr. 31.12. 536 578 628 500 050 227
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 109 954 343 15 503 562 118 913 175 16 766 758
Årets premieavvik 2 339 567 329 879 4 217 402 594 654
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 21 891 660 3 086 702 23 137 397 3 262 373
Sum amortisert premieavvik dette året -4 171 413 -588 169 3 568 934 503 220
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 20 059 814 2 828 412 30 923 733 4 360 247
Estimatavvik og planendringer 2017 2016
Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons-
midler forpliktelser midler forpliktelser
Estimatavvik 31.12. dette år 19 574 715 5 185 781 29 621 093 10 278 617
Virkningen av planendr. etter § 13-3 bokstav C 0 0 0 0

Note 4 Anleggsmidler

Note 4 Anleggsmidler
EDB-utstyr, kontor-maskiner Anleggs-maskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg Boliger, skoler, veier Adm.bygg, sykehjem mv. Tomte-områder Immaterielle eiendeler VASSFORSYNING AVLØP SLAM RENOVASJON SJØLV-Y (TOMTER) SUM
Anskaffelseskost 01.01 47 011 40 637 2 744 756 380 226 369 168 642 120 641 87 734 664 3 035 140 1 453 997
Årets tilgang 4 989 1 411 8 809 2 116 6120 4 060 15 936 0 0 0 43 441
- herav overført fra egne KF 0
Årets avgang -42 -42
- herav overført til egne KF 0
Anskaffelseskost 31.12 52 000 42 048 2 744 765 189 228 485 174 720 0 124 701 103 670 664 3 035 140 1 497 396
Akk avskrivninger 31.12 -41 713 -29 873 -2 134 -171 840 -46 748 -45 -39 908 -29 496 -306 -1 902 0 -363 965
Netto akk. og rev. nedskrivninger -185 -197 -382
Akk. avskr. og nedskr. 31.12. 0
Bokført verdi pr. 31.12 10 287 12 175 610 593 349 181 552 174 478 0 84 793 74 174 358 1 133 140 1 133 049
Herav finansielle leieavtaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets avskrivninger -2 414 -2 519 -128 -18 425 -4 508 0 0 -3 286 -2 355 -40 -197 0 -33 872
Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år 10 år/40 år 10 år/ 20 år/ 40 år 10 år/40 år 10 år/ 20 år/ 40 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr. Lineær Lineær Lineær Lineær
Ved nedskrivning av anleggsmidler skal det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt.

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie
Henvisning balansen Eierandel i selskapet Eventuell markeds-verdi Balanseført verdi 31.12.17 Balanseført verdi 01.01.2017
Selskapets navn
Eigenkap KLP 2214101 kr 12 117 119 kr 10 791 772
Biblioteksentralen 2217001 0 % kr - kr 1 500 kr 1 500
Sunnmørshallen 2217002 kr 10 000 kr 10 000
Haram/Midsund/aukra bruselskap 2217003 kr 1 000 kr 1 000
Nordøyvegen 2217004 kr 10 000 kr 10 000
Muritunet 2217005 kr 90 000 kr 90 000
Trafikkterminalen Ytterland 2217007 kr 26 750 kr 26 750
Hareid Fastlandssamband AS 2217009 kr 72 000 kr 72 000
Sunnmøre Veginvest AS 2217010 kr 26 000 kr 26 000
Hamsundsambandet AS 2217011 kr 22 000 kr 22 000
Ålesundregionens Interkomm Miljøselskap 2217012 kr 36 500 kr 36 500
The North West 2217013 kr 282 400 kr -
Sum kr - kr 12 695 269 kr 11 087 522
'Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3.
Det skal opplyses om kommunens ansvar for gjeld i IKS dersom det er sannsynlig at kommunen må dekke selskapetes forpliktelser.

Eventuelt tilleggsopplysninger dersom det er vesentlige endringer gjennom året i for eksempel selskapsstruktur, eierandel, omdanning, fusjon/fisjon, kjøp/salg av eierandeler mv.

Dersom bokført verdi er nedskrevet i løpet av året, gis opplysninger i samsvar med KRS nr. 6, jf. punkt 3.1.2 nr. 5.

Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler

Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet.

Avkastningen er beregnet som det kommunen iht. aksjeloven § 8-1 kunne fått i utbytte i salgsåret basert på selskapets avlagte regnskap for foregående år.

ABC AS DEF AS
Antall solgte aksjer 0 0
Utbyttegrunnlag pr. aksje kr - kr -
Salgsum pr. aksje kr - kr -
Inntektsført i driftsregnskapet kr - kr -
Inntektsført i investeringsregnskapet kr - kr -

Note 7 Langsiktig gjeld

Note 7 Langsiktig gjeld
Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2017 01.01.2017 Neste års avdrag Gj.snittlig gjenstående løpetid (år)
Gjeldsbrevslån/banklån 0 109 049 0 0
Obligasjonslån 879 600 000 779 600 000 0 0
Sertifikatlån 100 000 000 190 000 000 0 0
Husbanklån 59 633 675 62 803 825 0 0
Finansielle leieavtaler 0 0 0 0
Sum bokført langsiktig gjeld 1 039 233 675 1 032 512 874 0
Herav selvfinansierende gjeld 153 900 000 148 500 000
Herav VAR 153 900 000
Langsiktig gjeld i særregnskap
NN KF 0 0
NN interkommunalt samarbeid 0 0
Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 0 0
Kommunens samlede eksterne lånegjeld 0 0
Av langsiktig gjeld har kr 205 000 000 forfall 21.3.2018 og kr 100 000 000 har forfall 14.9.2018
Langs.gjeld Gj.sn.
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12. rente
Langsiktig gjeld med fast rente : kr 420 000 2,71 %
Langsiktig gjeld med flytende rente : kr 559 600 0,00 %
kr 979 600
Langsiktig gjeld med fast rente
Lån nr. Volum (mill.) Siste forfall Rente-binding til Betaler Finans-reglementet
Rentebytteavtaler
Swap nr Lån Volum (mill.) Løper fra dato Løper til dato Betaler Mottar Formål med sikringen Finans-reglementet
1 DNB 17/24 50 15.13.2017 15.03.2024 2,035 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
2 FOKUS 11/21 150 26.09.2011 15.09.2021 3,550 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
3 NORDEA 15/25 50 16.09.2015 16.03.2017 1,970 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
4 NORDEA 13/23 100 15.02.2013 15.02.2017 3,388 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
5 NORDEA 11/18 70 27.07.2011 21.03.2018 3,923 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
8 NORDEA 18/26 100 21.03.2018 23.03.2026 1,87 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
21 NORDEA 18/27 75 18.06.2018 18.03.2027 1,960 3M nibor Rentesikring PKT 7,5
22 NORDEA 21/27 125 18.03.2021 18.03.2027 2,350 3M nibor Rentesikring PKT 7,5
720

Note 8 Avdrag på lån

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å:

beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2017 2016
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 31 132 944 29 719 937
Bergnet minimumsavdrag 31 132 944 29 719 937
Avvik 0 0
Ved eventuell endring i beregningsmetoden for minimumsavdrag, skal virkningen av dette opplyses.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2.
2017 2016
Mottatte avdrag på startlån 4 975 081 4 335 052
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 2 799 324 3 128 185
Avsetning til/bruk av avdragsfond -1 121 614 2 769 256
Saldo avdragsfond 31.12. 19 501 359 20 622 973

Note 9 Kommunens garantiansvar

Note 9 Kommunens garantiansvar
Garanti-ramme Beløp pr. 31.12. Utløper
Gitt overfor - navn 2017 2016 dato
Giske Omsorgsbustader, Husbanken 13527421 kr 1 606 800 kr 1 711 819 01.07.2017
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 50 49315 kr 45 000 kr 75 000 01.03.2019
I.L. Valder, SBM 3910 83 23160 Sikkerhetstiller kr 599 224 kr 740 589 13.11.2021
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 51 91391 kr 773 985 kr 847 863 10.05.2027
I.L Vigra, SBM kr - kr 1 118 750 25.07.2027
IL. Vigra, SBM 3905 74 89425 kr 3 000 000 09.02.2032
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 50 47428 kr 175 000 kr 192 500 15.10.2027
Sunnmøre Indremisjon (Daggry Barnehage), Husbanken 13544599 kr 830 220 kr 909 290 01.04.2028
Stiftelsen Bergtun omsorgsbustader, Nordea kr 3 828 595 kr 3 851 948 01.06.2032
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 50 40466 kr 739 591 kr 800 000 30.07.2032
I.L. Valder, SBM 3905 72 98514 kr 5 985 276 kr 6 230 424 01.10.2035
Skjong barnehage, Husbanken 13500611 kr 2 646 714 kr 2 753 535 01.08.2041
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 52 29682 kr 1 200 000 kr 1 250 000 27.09.2041
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 52 47710 kr 1 061 666 kr 1 105 000 24.01.2042
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 54 75470 kr 1 662 500 kr 1 750 000 25.11.2036
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 54 75489 kr 1 111 666 kr 1 150 000 25.11.2046
Sum garantiansvar kr 25 266 237 kr 24 486 718
Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Garantier gitt overfor ansatte, sosialklienter etc. skal også opplyses.

Tap på garantier eller innfrielser skal spesifiseres og ev. virkninger på senere års regnskap/budsjett skal opplyses om.

Dersom det er sannsynlig at kommunen må innfri garantier, skal gis det noteopplysninger i samsvar med KRS nr. 7

Note 10 Andre vesentlige forpliktelser

Opplyse om langsiktige forpliktelser utover langsiktig gjeld som har vesentlig betydning for kommunens drifsregnskap fremover. F.eks. leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og avtaler om drift av kommunale tjenester.

Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi

Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Aktivaklasse Finansforvaltnings-reglement Markeds-verdi 31.12.2017 Balanseført-verdi 31.12.2017 Balanseført-verdi 31.12.2016
Eigedom (sverige) §8 - 940 032
Eigedomsfond § 8 6 000 6 000 173 244
Aksjer § 8 39 865 000 39 865 000 60 708 532
Pengemarked/ansv.lån § 8 89 036 000 89 036 000 98 671 189
Pengemarked/ansv.lån § 6 34 198 302 34 197 000 -
163 105 302 163 104 000 160 492 997
Det bør opplyses om kommunens finansielle markedsrisiko dersom posten er vesentlig.
Andre finansielle omløpsmidler bokført til virkelig verdi
Aktivaklasse Verdsettelses-metode Anskaffelses-kost Virkelig verdi Balanseført-verdi Resultatført verdiendring
Aksjefond Notert kurs 0 0 0 0
Aksjer Børskurs 0 0 0 0
Obligasjoner Ligningsverdi 0 0 0 0
Fordringer Tapsanslag 0 0 0 0
0 0 0 0
Finansielle forpliktelser bokført til virkelig verdi
Passiva-klasse Verdsettelses metode Opptakskost Virkelig verdi Balanseført verdi Resultatført verdiendring
Kortsiktig gjeld Eget anslag 0 0 0 0
Usikre forpl. Eget anslag 0 0 0 0
0 0 0 0
Derivater som ikke inngår i sikring
Derivat Verdsettelsesmetode Virkelig verdi Balanseført-verdi Resultatført verdiendring
FRA Innhentet vurdering 0 0 0
Kjøpt opsjon Eget anslag 0 0 0
Solgt opsjon Innhentet vurdering 0 0 0
0 0 0
Det skal gis informasjon om finansielle eiendeler og forpliktelser som siden første gangs balanseføring har vært gjenstand for to eller flere endringer i avtalevilkår, hvor hver enkelt endring ikke har vært vurdert å utgjøre en vesentlig endring av avtalevilkårene.
Beholdning 01.01. Avsetninger Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i inv.regnskapet Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond kr 2 731 847 kr 672 331 kr 282 400 kr 3 121 778
Bundne driftsfond kr 12 265 287 kr 5 277 057 kr 2 194 940 kr 15 347 404
Ubundne investeringsfond kr 113 200 713 kr 5 950 000 kr 107 250 713
Bundne investeringsfond kr 20 708 757 kr 3 050 009 kr 4 171 622 kr 19 587 144
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger kr 148 906 604 kr 8 999 397 kr 2 477 340 kr 10 121 622 kr 145 307 038
Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet Beholdning 01.01. Avsetninger Bruk av fond Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond kr 2 731 847 kr 672 331 kr (282 400) kr 3 121 778
Regnskapsskjema 1A kr -
Disposisjonsfond kr 2 731 847 kr 672 331 kr (282 400) kr 3 121 778
Opprinnelig budsjett
Justert budsjett
Regnskapsskjema 1B
1. Politisk Styring
2.Kommuneleiing /Stab
3. Fellesutgifter/fellesinntekter
4 diverse tenesteområde kr (282 400)
5 Oppvekst
6 Barn, Familie, Helse
7.Pleie, omsorg og sosial
8 Miljø og kultur
9 Teknisk
Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B kr (282 400) kr (282 400)
Bundne driftsfond
Regnskapsskjema 1A
Bundne driftsfond kr 12 265 287 kr 5 277 057 kr (2 194 940) kr 15 347 404
Opprinnelig budsjett kr 703 206 kr (1 697 267)
Justert budsjett kr 703 206 kr (1 697 267)
Regnskapsskjema 1B
2.Kommuneleiing /Stab kr 94 270 kr 70 000 kr (42 726) kr 27 274
3. Fellesutgifter/fellesinntekter kr (62 196) kr (304 102) kr (304 102)
4 diverse tenesteområde kr (109 502) kr (70 131) kr (70 131)
5 Oppvekst kr 40 013 kr 732 000 kr (389 614) kr 342 386
6 Barn, Familie, Helse kr (942 731) kr 1 304 566 kr (917 982) kr 386 584
7.Pleie, omsorg og sosial kr (305 192) kr 40 000 kr (28 680) kr 11 320
8 Miljø og kultur kr (62 785) kr 215 000 kr (10 000) kr 205 000
9 Teknisk kr 2 443 249 kr 2 812 313 kr (431 706) kr 2 380 607
Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 1B kr 1 095 126 kr 5 173 879 kr (2 194 941) kr 2 978 938
Overføring til investeringsregnskapet
Regnskapsskjema 1A
Overføring til investeringsregnskapet kr 1 532 404
Opprinnelig budsjett kr 1 250 000
Justert budsjett kr 1 532 376
Regnskapsskjema 1B
Administrasjon
Skole
Helse og omsorg
Bygg og eiendom
Teknisk
Sum overf. til inv.regnskapet regnskapsskjema 1B kr 1 532 404
Bundne fond Beholdning 01.01. Avsetninger Bruk av fond Beholdning 31.12.
Bundne driftsfond
Selvkostfond kr 6 909 557 kr 2 812 313 kr (431 706) kr 9 290 164
Øremerka statstilskudd kr 3 664 531 kr 2 063 381 kr (1 376 238) kr 4 351 674
Næringsfond/Kraftfond kr 260 322 kr (70 131) kr 190 191
Gavefond kr 29 697 kr (10 000) kr 19 697
Renteinntekter tilfluktsrom kr 182 641 kr 3 178 kr 185 819
Øvrige bundne driftsfond kr 1 218 540 kr 100 000 kr (8 680) kr 1 309 860
Sum kr 12 265 288 kr 4 978 872 kr (1 896 755) kr 15 347 405
Bundne investeringsfond
Øremerka statstilskudd
Gavefond
Øvrige bundne investeringsfond kr 20 708 757 kr 3 050 008 kr (4 171 622) kr 19 587 143
Sum kr 20 708 757 kr 3 050 008 kr (4 171 622) kr 19 587 143

Note 13 Strykninger

Strykninger i driftsregnskapet

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig i balanse. Det er ikkje nødvendig å stryke disposisjoner i samsvar med regnskapsforskriften § 9.

Korrigeringer investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse det er ikkje gjennomført korrigeringer etter rekneskapsforskriften § 9.

Note 14 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk

Konto for endring av regnskapsprinsipp

Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

Konto for endring av regnskapsprinsipp 31.12. 01.01.
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 796 351 796 351
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0
Sum 0 0
Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år: Utgift Inntekt
Sum endringer i regnskapsprinsipp i år 0 0

Regnskapsmessig merforbruk

Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra fylkesmannen over inntil 10 år.

Regnskapsår 31.12.2017 31.12.2016
2013 0 0
2014 3 439 575 9 139 576
2015 7 923 252 7 923 252
2016 0 0
11 362 827 17 062 828
År Merforbruk Inndekning 2017 Inndekning 2018 Inndekning 2019
2014 9 139 576 5 700 000 3 439 576
2015 7 923 252 2 260 424 5 662 828
Sum 17 062 828 5 700 000 5 700 000 5 662 828
Gjør rede for hvordan kommunen planlegger å dekke inn tidligere års merforbruk. OBS! Inndekning av ev. merforbruk i år skal vedtas av kommunestyret i forbindelse med behandling av årsregnskapet.

Note 15 Kapitalkonto

Note 15 Kapitalkonto
Saldo 01.01. kr 77 643 084
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)
Aktivering av fast eiendom og anlegg kr 37 039 944
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg kr -
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr 6 399 645
Kjøp av aksjer og andeler kr 1 607 747
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler kr -
Utlån kr 4 184 882
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse
Avdrag på eksterne lån kr 33 932 268
Økning pensjonsmidler kr 36 528 401
Reduksjon pensjonsforpliktelser
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)
Avgang fast eiendom og anlegg kr 4
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg kr 28 811 585
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler kr 42 324
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler kr 5 060 926
Avgang aksjer og andeler kr -
Nedskrivning av aksjer og andeler kr -
Avdrag på utlån kr 4 983 432
Avskrivning utlån kr -
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr -
Bruk av midler fra eksterne lån kr 25 362 541
Reduksjon pensjonsmidler kr -
Økning pensjonsforpliktelser kr 26 306 375
Urealisert kurstap utenlandslån kr -
Saldo 31.12. kr 106 768 784
Dei 10 største investeringsprosjekta i Giske Kommune (Rekneskap 2017)

Note 16 Investeringsprosjekter

Note 16 Investeringsprosjekter
Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2016 2016 2016 2015
6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES 7 056 827 -3 000 000 -3 000 000 10 768 010
6371 LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES 6 688 339 5 603 126 2 000 000 19 200
6370 SLAMAVSK./UTSLEPP ALNES 4 521 026 3 000 000 - -
6343 LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA 3 001 174 8 089 551 5 600 000 210 449
6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 2 469 703 800 000 800 000 1 385 619
1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 325 347 1 250 000 1 250 000 1 234 484
5510 GROVEN 1 313 043 2 478 950 - -
6206 GATELYS - LEDLYS 1 266 187 900 000 - 40 000
5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG 1 153 486 2 000 000 2 000 000 477 623
6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 971 636 2 500 000 2 500 000 4 555 456
Det bør gis opplysninger om alle større pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer. Dersom enkelte prosjekter vesentlig fraviker vedtatt framdriftsplan i vesentlig grad, eller det forventes vesentlige avvik i forhold til vedtatt kostnadsramme, bør det opplyses om dette.

Det skal gis opplysninger om vesentlige overføringer som kommunen har mottatt til finansiering av investeringer. Opplysningen skal omfatte eventuelle klausuler om tilbakebetaling dersom formålet med investeringen ikke opprettholdes.

Note 17 sjølvkostområde

Note 17 sjølvkostområde
Resultat 2017 Balansen 2017
Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Årets deknings-grad i % 1) Vedtatt deknings-grad i % Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings-gradsfond Deknings-gradsfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2)
Renovasjon 9 933 674 8 739 687 1 193 987 113,7 % 100,0 % 1 193 987 1 040 683
Slam 769 393 608 138 161 255 126,5 % 100,0 % 161 255 389 771
Vann 12 352 122 11 449 673 902 449 107,9 % 100,0 % 902 449 1 391 287
Avløp 7 326 199 7 757 905 -431 706 94,4 % 100,0 % -431 706 5 417 724
Feiing 929 777 954 786 -25 009 97,4 % 100,0 % -25 009 -185 715
Kart og oppmåling 2 139 397 1 584 774 554 623 135,0 % 100,0 % 554 623 1 050 697
Plan- og byggesak 2 689 854 2 885 549 -195 695 93,2 % 100,0 % -195 695 -653 595
SFO 0 0 0 #DIV/0! 0,0 % 0 0
Praktisk bistand i hjemmet 3) 0 0 0 #DIV/0! 0,0 % 0 0
Etc.
Resultat 2016 Balansen 2016
Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Årets deknings-grad i % 1) Vedtatt deknings-grad i % Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings-gradsfond Deknings-gradsfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2)
Renovasjon 9 449 782 8 109 594 1 340 188 116,5 % 100,0 % 1 346 348 -153 302
Slam 728 543 686 581 41 962 106,1 % 100,0 % 41 962 228 516
Vann 11 686 577 11 353 967 332 611 102,9 % 0,0 % 332 611 488 839
Avløp 6 219 332 5 993 078 226 254 103,8 % 0,0 % 226 254 5 849 430
Feiing 768 094 928 800 -160 706 82,7 % 0,0 % -160 706 -160 706
Kart og oppmåling 1 955 597 1 459 523 496 074 134,0 % 0,0 % 496 074 496 074
Plan- og byggesak 2 039 563 2 497 464 -457 901 81,7 % 0,0 % -457 901 -457 901
SFO 0 0 0 #DIV/0! 0,0 % 0 0
Praktisk bistand i hjemmet 3) 0 0 0 #DIV/0! 0,0 % 0 0
Etc.
1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort.

3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr. time beregnet til kr xxx. Brukerne betaler mindre for tjenesten pr. time enn beregnet selvkost.

Note 18 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Usikre forpliktelser

Følgende usikre forpliktelser er regnskapsført:

Forpliktelsens art Antatt oppgjørs-tidspunkt Balanseført forpliktelse Endring i året
0 0
0 0
Sum usikre forpliktelser 0 0
Noteopplysninger om vesentlige usikre forpliktelser som ikke regnskapsføres skal inneholde en kort beskrivelse av forpliktelsen, et mulig anslag på virkning på resultat og balanse dersom forpliktelsen var blitt regnskapsført, antydning om usikkerhet i tidspunkt og beløp, og ev. mulighet for regress iht KRS nr. 7 punkt 3.1.4.

Betingede eiendeler
Ved sannsynlighetsovervekt at kommunen vil motta et oppgjør knyttet til vesentlige betingede eiendeler gis noteopplysninger iht KRS nr. 7 punkt 3.2.2.Noteopplysningene skal inneholde en beskrivelse av den betingede eiendelen og eventuelt anslag på virkning i driftsregnskap og balanse.

Hendelser etter balansedagen
Hvis kommunen etter balansedagen får informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen, skal kommunen gi noteopplysninger om disse forholdene iht. KRS nr. 7 punkt 3.3.3. Det samme gjelder for hendelser etter balansedagen som ikke medfører regnskapsmessige konsekvenser, men som er av en slik betydning at manglende informasjon om disse vil påvirke regnskapsbrukernes evne til å foreta korrekte vurderinger og beslutninger på bakgrunn av årsregnskapet.

Note 19 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner

Uvanlige og vesentlige poster som er sentrale for å forstå og analysere regnskapet skal spesifiseres. Dette kan være vesentlige enkeltposter som for eksempel kundefordringer, andre fordringer, utlån og kortsiktig gjeld. Det kan også være vesentlige transaksjoner som inntektsførte tilskudd i driftsregnskapet som er avsatt til fond, salg av aksjer, utskilling av del av virksomheten i kommunale foretak, AS eller lignende.


FORSKOTTERING AV SPELEMIDLAR

I K-SAK 055/12 vart det vedteke at Giske kommune oppretter eit fleksibelt fond, ”2227508 forskottering av spelemidlar til godkjente søknadar”, på inntil kr 5.000.000. Finansiering av kommunen sitt kraftfond.

År Gitt ovenfor Beløp Akkumulert
2013 Godøy I.L, Kunstgrasbane 2 082 500 2 082 500
2016 Vigra I.L, kunstgrasbane 2 125 000 4 207 500

Note 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

Virkningen av endring i regnskapsprinsipp og vesentlige estimatendringer skal opplyses om i note. Det samme gjelder dersom korreksjon av tidligere års feil er av vesentlig betydning for å bedømme kommunens resultat eller stilling.