Balanse

Oversikt - balanse Regnskap 2017 Regnskap 2016
EIENDELER
Anleggsmidler 1 727 991 439 1 681 129 087
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 1 109 561 011 1 101 374 975
Utstyr, maskiner og transportmidler 23 214 713 21 875 995
Utlån 45 941 818 46 740 368
Konserninterne langsiktige fordringer - -
Aksjer og andeler 12 695 269 11 087 522
Pensjonsmidler 536 578 628 500 050 227
Omløpsmidler 292 407 239 274 086 574
Herav:
Kortsiktige fordringer 52 768 590 45 965 152
Konserninterne kortsiktige fordringer - -
Premieavvik 24 071 504 25 689 069
Aksjer og andeler 163 105 303 160 492 997
Sertifikater - -
Obligasjoner - -
Derivater - -
Kasse, postgiro, bankinnskudd 52 461 842 41 939 356
SUM EIENDELER 2 020 398 678 1 955 215 660
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 243 695 320 209 362 841
Herav:
Disposisjonsfond 3 121 778 2 731 847
Bundne driftsfond 15 347 404 12 265 287
Ubundne investeringsfond 107 250 713 113 200 713
Bundne investeringsfond 19 587 144 20 708 757
Regnskapsmessig mindreforbruk 3 778 671 672 331
Regnskapsmessig merforbruk -11 362 828 -17 062 828
Udisponert i inv.regnskap - -
Udekket i inv.regnskap - -
Kapitalkonto 106 768 788 77 643 084
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -796 351 -796 351
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves - -
Langsiktig gjeld 1 701 270 210 1 668 133 985
Herav:
Pensjonsforpliktelser 662 036 535 635 730 160
Ihendehaverobligasjonslån 879 600 000 779 600 000
Sertifikatlån 100 000 000 190 000 000
Andre lån 59 633 675 62 803 825
Konsernintern langsiktig gjeld - -
Kortsiktig gjeld 75 433 148 77 718 835
Herav:
Kassekredittlån - -
Annen kortsiktig gjeld 75 671 266 78 429 524
Derivater - -
Konsernintern kortsiktig gjeld - -
Premieavvik -238 118 -710 689
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 020 398 678 1 955 215 660
MEMORIAKONTI
Memoriakonto 80 886 869 64 029 375
Herav:
Ubrukte lånemidler 80 047 559 64 647 981
Ubrukte konserninterne lånemidler - -
Andre memoriakonti 839 311 -618 607
Motkonto for memoriakontiene -80 886 869 -64 029 375