Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap 2017 Reg. budsjett 2017 Oppr.budsjet 2017 Regnskap i fjor 2016
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 616 500 024 578 191 941 574 567 541 589 967 658
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 13 121 339 13 726 071 10 500 000 14 009 224
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 44 725 529 93 492 451 63 830 000 64 526 622
Sum anskaffelse av midler 674 346 892 685 410 463 648 897 541 668 503 505
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 559 185 537 515 736 665 512 112 265 533 987 193
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 43 484 285 96 078 522 62 940 000 64 534 529
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 66 470 295 75 121 737 74 839 337 71 470 060
Sum anvendelse av midler 669 140 117 686 936 924 649 891 602 669 991 781
Anskaffelse - anvendelse av midler 5 206 774 -1 526 461 -994 061 -1 488 277
Endring i ubrukte lånemidler 15 399 578 - - 15 456 038
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift - - - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - - -
Endring i arbeidskapital 20 606 352 -1 526 461 -994 061 13 967 761
Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 18 478 068 7 075 537 6 403 206 10 950 149
Bruk av avsetninger 13 271 294 8 601 974 7 397 267 12 438 426
Til avsetning senere år - - - -
Netto avsetninger 5 206 774 -1 526 437 -994 061 -1 488 277
Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv 36 522 972 35 667 976 35 426 576 36 084 157
Interne utgifter mv 36 522 972 35 667 952 35 426 576 36 084 157
Netto interne overføringer - 24 - -