Økonomisk oversikt - investering 2017

Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2017 2017 2017 2016
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 417 085 3 000 000 3 000 000 2 335 615
Andre salgsinntekter - - - -
Overføringer med krav til motytelse 7 074 579 - - 7 691 000
Kompensasjon for merverdiavgift 2 629 675 7 426 071 4 200 000 3 982 610
Statlige overføringer - - - -
Andre overføringer - 3 300 000 3 300 000 -
Renteinntekter og utbytte - - - -
Sum inntekter 13 121 339 13 726 071 10 500 000 14 009 224
Utgifter
Lønnsutgifter 1 955 713 - - 2 114 591
Sosiale utgifter 563 648 - - 666 652
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 37 800 952 88 427 451 58 640 000 56 687 336
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 534 297 - - 752 704
Overføringer 2 629 675 7 651 071 4 300 000 4 313 246
Renteutgifter og omkostninger - - - -
Fordelte utgifter - - - -
Sum utgifter 43 484 285 96 078 522 62 940 000 64 534 529
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 2 799 324 2 200 000 2 200 000 3 128 185
Utlån 4 171 622 8 000 000 8 000 000 8 145 680
Kjøp av aksjer og andeler 1 607 747 1 532 400 1 250 000 1 234 484
Dekning av tidligere års udekket - - - -
Avsatt til ubundne investeringsfond - - - -
Avsatt til bundne investeringsfond 3 050 009 - - 2 769 256
Sum finansieringstransaksjoner 11 628 702 11 732 400 11 450 000 15 277 605
Finansieringsbehov 41 991 648 94 084 851 63 890 000 65 802 910
Dekket slik:
Bruk av lån 25 362 541 84 402 451 54 740 000 52 123 733
Salg av aksjer og andeler - - - -
Mottatte avdrag på utlån 4 975 082 2 200 000 2 200 000 4 335 052
Overført fra driftsregnskapet 1 532 404 1 532 400 1 250 000 950 000
Bruk av tidligere års udisponert - - - -
Bruk av disposisjonsfond - - - -
Bruk av bundne investeringsfond 4 171 622 - - -
Bruk av ubundne investeringsfond 5 950 000 5 950 000 5 700 000 8 394 125
Bruk av bundne investeringsfond - - - -
Sum finansiering 41 991 648 94 084 851 63 890 000 65 802 910
Udekket/udisponert - - - -