Rekneskapsmessig resultat

Drift:

Drift:
Økonomisk oversikt drift viser:
Brutto driftsresultat kr 23 441 976
Netto driftsresultat kr 13 810 791
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk kr 3 778 671

Investering:

Økonomisk oversikt investering for 2017 viser udekka / udisponert resultat = 0.

Finansieringsbehovet var kr 41 991 648, av dette er kr 25 362 540 finansiert ved lån, dvs. ein låneandel på 60,39 og nedgang frå 2016 der låneandelen var 79,21 %. Nedgangen skuldast at det er brukt kr 5 950 000 frå ubundne investeringsfond.