MÅL

Giske kommune skal ha ein bærekraftig kommunal økonomi

Giske kommune skal ha ein bærekraftig kommunal økonomi
MÅL Giske kommune skal vere ute av ROBEK innan 2019 rekneskapet 2019 Det skal vere økonomisk balanse i drifta kvart år i planperioden Det skal avsetjast til disposisjonsfond kvart år i perioden. Målet er at kommunen si årlege avsetning til disposisjonsfond skal vere 1,75% av brutto driftsinntekter frå 2020
Korleis lukkast Følge forpliktande plan Alle einingar må tilpasse tildelt budsjettramme Alle einingar må tilpasse tildelt budsjettramme
Korleis måle Bokført dekning av tidlegare års rekneskapsmessige underskot skal følge forpliktande plan Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Av Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk skal 1,75% av brutto drifsresultat setjast av til disposisjonsfond
Ambisjon 2020 0 1,75 % 1,75 %
Resultatmål 2017 * 5 700 1,03 % 0 %
Resultat 2017 5 700 2,24 % 0,063 %
*Henta frå budsjett, alle tal i heile 1 000