Lånegjeld, renter og avdrag

Lånegjeld, renter og avdrag 2017 2016 2015 2014 2013
Langsiktig lånegjeld(1.000kr) 1 039 234 1 032 404 995 894 990 653 847 998
Langsiktig lånegjeld, kroner per innbyggar *) 125 330 126 349 123 041 125 019 109 674
*) Basert på innbyggartal pr. 31.12.2017: 8 292 innb.

Langsiktig lånegjeld eigne lån var kr 979 600 000, formidlingslån var kr 59 633 675 pr. 31.12.2017.

Ubrukte lånemidlar eigne lån pr. 31.12.2017 var kr 48 914 614. Kalkulert/ikkje betalt avdrag i 2017 kr 31 132 944. Dette utgjer tilsaman kr 80 047 559.

Langsiktig gjeld ekskl. formidlingslån har i 2017 auka med 10 mill. kr Langsiktig gjeld formidlingslån har i 2017 hatt ein nedgang med kr 3 710 150. Tabellen viser at kommunen si samla lånegjeld i perioden 2013 - 2017 har auka med 191,2 mill. kr.

Av langsiktig gjeld til investeringar kan ein rekne at 153,9 mill. kr gjeld lån innan vatn, avløp, slam og renovasjon, som restverdi pr. 31.12.2017 og avskrivingsgrunnlag for VAR-området i 2017.

Renter og avdrag på lån til Investeringar

Renter og avdrag på lån til Investeringar
Renter og avdrag på lån til investeringar(1000 kr) 2017 2016 2015 2014 2013
Renter løpande lån 25 884 28 214 25 731 26 326 23 955
Avdrag løpande lån 31 132 29 720 29 033 28 427 24 370
Sum renter/avdrag 57 016 57 934 54 764 54 753 48 325

KOSTRA

KOSTRA
2017 2017 2016 2016
1532 Giske Kostragruppe 11 1532 Giske Kostragruppe 11
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 276,0 225,2 282,7 224,1
Netto lånegjeld i kroner per innbygger 110 214,0 75 742,0 112 649,0 70 894,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 31,3 15,9 28,9| 14,8

Giske ligg på landstoppen i gjeld. Dette kjem av at det har vore satsa på store investeringar med nytt omsorgssenter og ny barneskule.

Når det gjeld langsiktig gjeld i høve brutto driftsinntekter ser ein at Giske kommune har ein nedgang på 6,7% medan resten av kostragruppa har ein auke på 1,1%. Netto lånegjeld i kroner per innbygger har og ein nedgang på kr 2 435 per inbyggar, eller 2,2% medan kostragruppa har ein auke på kr 4 848 eller 6,8%.

Dette viser at ei sterk prioritering av investeringane har gitt resultat i dempa gjeldsvekst. Giske kommune ligg fortsatt på eit høgt nivå i høve inntektene og det er fortsatt naudsynt å prioritere for å redusere gjelda ytterlegare.

Endring i arbeidskapital fortel i hovedsak kommunen sin betalingsevne er bedra eller forverra. Den vert beregna som omløpsmidler med frådrag for kortsiktig gjeld, korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalecn er differansen mellom anskaffelse av midlar (inntekter og innbetalinger) og anvendelse (utgifter og utbetalinger) av midlar i regnskapet. Når anskaffelse er større enn anvendelse har arbeidskapitalen økt.

Begrepet arbeidskapital er misvisande då driftsregnskapet vert påverka av premieavvik (forskjellen mellom innbetalt pensjonspremie til livselskapa og beregna pensjonskostnad).

Oversikta syner at giske sin arbeidskapital er styrka frå 2016 til 2017, og at Giske kommune har betre arbeidskapital en gjennomsnittet i kommunegruppe 11. Dette kjem som følge av auken i ubrukte lånemidlar.