Investering

Investeringsrekneskap - samandrag

Investeringsrekneskap - samandrag
Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2017 2017 2017 2016
Sum inntekter 13 121 339 13 726 071 10 500 000 14 009 224
Sum utgifter 43 484 285 96 078 522 62 940 000 64 534 529
Sum finansieringstransaksjoner 11 628 702 11 732 400 11 450 000 15 277 605
Finansieringsbehov 41 991 648 94 084 851 63 890 000 65 802 910
Dekket slik:
Bruk av lån 25 362 541 84 402 451 54 740 000 52 123 733
Salg av aksjer og andeler - - - -
Mottatte avdrag på utlån 4 975 082 2 200 000 2 200 000 4 335 052
Overført fra driftsregnskapet 1 532 404 1 532 400 1 250 000 950 000
Bruk av bundne driftsfond 4 171 622 - - -
Bruk av ubundne investeringsfond 5 950 000 5 950 000 5 700 000 8 394 125
Sum finansiering 41 991 648 94 084 851 63 890 000 65 802 910
Udekket/udisponert - - - -